top of page

Hưng Thịnh - Hải Giang Merry Land


Tập đoàn Hưng Thịnh đang triển khai dự án Hải Giang Merry Land tại Quy Nhơn. Design Plus là dơn vị tư vấn nội thất cho các căn mẫu shophouse, bao gồm căn góc và căn giữa cho mô hình cafe, retails và nhà ở. Tiến độ đang thi công hoàn thiện.


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page